Advisory Committee (listed in alphabetical order)


  • Hai-Qing Lin (Beijing Computational Science Research Center/Zhejiang University)
  • Zhong-Yi Lu (Renmin University of China)
  • Gang Su (University of Chinese Academy of Sciences)
  • Xiao-Qun Wang (Shanghai Jiaotong University)
  • Tao Xiang (Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences)
  • Huan-Qiang Zhou (Chongqing University)

Local Organizers


  • Tao Xiang (Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences)
  • Ming-Pu Qin (Shanghai Jiao Tong University)
  • Hai-Jun Liao (Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences)

Workshop Secretary


  • Jing-Jing Wang (Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences)

附件: